Menu

Welkom


 Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Beinema Financieel Advies, gevestigd te Dordrecht, Corn. de Wittstraat 34 E, 3311 GD, hierna te noemen: Beinema Financieel Advies.
De wederpartij van Beinema Financieel Advies is degene aan wie Beinema Financieel Advies enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de gedane
aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Beinema Financieel Advies gesloten overeenkomsten waarbij Beinema Financieel Advies zich verplicht tot het leveren van diensten en/of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Beinema Financieel Advies zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
1.2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Beinema Financieel Advies slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Beinema Financieel Advies en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepaling blijven hun gelding onverkort behouden.
Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.
2.1. Offertes en tarieven van Beinema Financieel Advies zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.
2.2. Aan Beinema Financieel Advies verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Beinema Financieel Advies, niet tot
resultaatsverplichtingen.
2.3. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Beinema Financieel Advies een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Beinema Financieel Advies is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
2.4. In het geval opdrachtgever per emailbericht enige (verzekering)aanvraag heeft gedaan en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Beinema Financieel Advies heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Beinema Financieel Advies wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) Beinema Financieel Advies heeft bereikt.
2.5. Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Beinema Financieel Advies aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Beinema Financieel Advies gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Beinema Financieel Advies het tegendeel blijkt.
Artikel 3: Inschakeling derden
3 Het is Beinema Financieel Advies toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Beinema Financieel Advies zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met de opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Beinema Financieel Advies is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
Artikel 4: Honorarium en betaling
4.1 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het
honorarium van Beinema Financieel Advies wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar en/of een financiële instelling) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.
4.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Beinema Financieel Advies is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Beinema Financieel Advies beïnvloeden.
4.3 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Beinema Financieel Advies voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van Beinema Financieel Advies, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.
4.4 Verrekening door de opdrachtgever van de door Beinema Financieel Advies gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Beinema Financieel Advies uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
4.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Beinema Financieel Advies te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.
4.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.7 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Beinema Financieel Advies aanleiding geeft, is Beinema Financieel Advies bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.
Artikel 5: Termijnen
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Beinema Financieel Advies opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.
Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever
6.1. De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Beinema Financieel Advies die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Beinema Financieel Advies zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Beinema Financieel Advies bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
6.2. De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Beinema Financieel Advies verschafte informatie.
Artikel 7: Aansprakelijkheid van Beinema Financieel Advies
7.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Beinema
Financieel Advies alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door
Beinema Financieel Advies bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Beinema Financieel Advies wordt
uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan
belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
7.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van
Beinema Financieel Advies in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Beinema Financieel Advies alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Beinema Financieel Advies bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.
7.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van\ de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
7.4 Beinema Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
7.5 Beinema Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Beinema Financieel Advies gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Beinema Financieel Advies kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
7.6 Beinema Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Beinema
Financieel Advies verzonden (email) berichten Beinema Financieel Advies niet
hebben bereikt.
7.7 Beinema Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Beinema Financieel Advies, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van Beinema Financieel Advies niet of niet tijdig heeft voldaan.
7.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Beinema
Financieel Advies voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of roekeloosheid van haar ondergeschikten.
7.9 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Beinema Financieel Advies indien Beinema Financieel Advies zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip
van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.
Artikel 8: Overmacht
8.1. Beinema Financieel Advies is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting indien dit voor Beinema Financieel Advies redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Beinema Financieel Advies ontstaneveranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
8.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Beinema Financieel Advies geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Beinema Financieel Advies kan worden gevergd.
Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens
9.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.
9.2 Door de opdrachtgever aan Beinema Financieel Advies verstrekte persoonsgegevens zullen door Beinema Financieel Advies niet worden gebruikt voor of verstrek aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Beinema Financieel Advies op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
9.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoongegevens in enige mailinglist e.d. van Beinema Financieel Advies, zal Beinema Financieel Advies de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.
Artikel 10: Intellectuele eigendom
10.1 Alle door Beinema Financieel Advies verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Beinema Financieel Advies worden gekopieerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
10. Bij overtreding van het verbod als hierboven vermeld, behoudt Beinema Financieel Advies zich het recht voor schadevergoeding te vorderen van de door haar geleden schade met een minimum van € 1.000,- per gebeurtenis.
10.3 Beinema Financieel Advies behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Beinema Financieel Advies is het Nederlandse recht van toepassing.
11.2 Beinema Financieel Advies is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 200.000379. Enig geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever hetzij voor bindend advies worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij aan de burgerlijke rechter. Beinema Financieel Advies conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend
advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van €
25.000,= (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft Beinema Financieel Advies de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.
Artikel 12: Verval van recht
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Beinema Financieel Advies in verband met door Beinema Financieel Advies verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.